PRODUCTS & SOLUTIONS

MySQL

MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS)


Learn More

Sophos

Sophos Client Firewall ซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดการและถูกออกแบบเพื่อการติดตั้งภายในองค์กร โดยสามารถทำการป้องกันแบบ zero-day ซึ่งสามาถป้องกันการบุกรุกจากแฮคเกอร์ และทำการบล็อกแอฟพลิเคชั่นที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน


Learn More

Showing 11 to 12 of 12 (3 Pages)